Ablabys macracanthus(382825)相關文獻 共 3 筆
             1   第1/1頁  每頁 筆       
編號 作者 標題 關連魚種
08208 Bleeker, P.  1852 Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Moluksche Eilanden. . 380774;380785... 
B1928 沈世傑 編 Shih-Chieh Shen ed. 1993 臺灣魚類誌 Fishes of Taiwan 383227;383226... 
B4182 陳春暉 2004 澎湖產魚類名錄 383645;383413... 

            

[回物種頁]