Squalidus iijimae(381028)相關文獻 共 4 筆
             1   第1/1頁  每頁 筆       
編號 作者 標題 關連魚種
B4161 陳義雄,方力行 1999 台灣淡水及河口魚類誌 380711;380712... 
B4494 陳義雄, 張詠青, 邵廣昭 2005 台灣淡水魚類--原色圖鑑 380997;380998... 
Lost0241 Oshima, M. 1919 III Contributions to the study of the fresh water fishes of the island of Formosa. 381027;381028... 
B1928 沈世傑 編 Shih-Chieh Shen ed. 1993 臺灣魚類誌 Fishes of Taiwan 383227;383226... 

            

[回物種頁]