Pteraclis aesticola  帆鰭魴
Pteraclis aesticola帆鰭魴
©Arceneaux, Stuart: NMFS/PIRO Observer Programs  1998-12-12 USA (contiguous states) 拍攝