Pomatomus saltatrix  扁鰺
Pomatomus saltatrix扁鰺
鄭義郎  2007-03-31  繪製
手繪圖