Cheilopogon cyanopterus  黑鰭鬚唇飛魚
Cheilopogon cyanopterus黑鰭鬚唇飛魚
張至維 2012-12-01拍攝耳石照片   
2012/7/21 採自花蓮    魚體長 267.00 mm; 耳石長度 9.67 mm
林忠暉 & 張水鍇 2012/7/21 鑑定
海洋生物博物館耳石標本 NMMBOL004283