Neoglyphidodon nigroris  黑褐新刻齒雀鯛
Neoglyphidodon nigroris黑褐新刻齒雀鯛
張至維 2012-12-01拍攝耳石照片   
2011/3/3 採自後灣    魚體長 121.31 mm; 耳石長度 4.74 mm
張至維 2011/3/3 鑑定
海洋生物博物館耳石標本 NMMBOL002802