Ostorhinchus fasciatus  寬條鸚天竺鯛
Ostorhinchus fasciatus寬條鸚天竺鯛
張至維 2012-12-01拍攝耳石照片   
2009/6/16 採自東港    魚體長 89.00 mm; 耳石長度 5.46 mm
張至維 2009/6/16 鑑定
海洋生物博物館耳石標本 NMMBOL000952