Paracirrhites hemistictus  雜色副
Paracirrhites hemistictus雜色副
©鄭中偉  2019-08-06  拍攝