Paratrachichthys sajademalensis  斜口管燧鯛
Paratrachichthys sajademalensis斜口管燧鯛
張至維 2012-12-01拍攝耳石照片   
2008/11/13 採自東港    魚體長 92.71 mm; 耳石長度 5.86 mm
張至維 2008/11/13 鑑定
海洋生物博物館耳石標本 NMMBOL001430