Taiwan Fish Database

Family Carapidae

11 Species in Family Carapidae in Taiwan
Latin
Carapidae  
Pronounce  
Common Name:Carapids; Pearlfishes
Distribution
 
Echiodon coheniWilliams, 1984
Encheliophis boraborensis(Kaup, 1856)
Encheliophis gracilis(Bleeker, 1856)
Encheliophis homei(Richardson, 1846)
Encheliophis sagamianus(Tanaka, 1908)
Eurypleuron owasianum(Matsubara, 1953)
Onuxodon albometeoriKoeda, 2019
Onuxodon margaritiferae(Rendahl, 1921)
Onuxodon parvibrachium(Fowler, 1927)
Pyramodon lindasMarkle & Olney, 1990
Pyramodon ventralisSmith & Radcliffe, 1913