Oxycheilinus unifasciatus  
©Yong-Chun Tsai   2001-06-15 眺石 photoed