Oxycheilinus bimaculatus  
©Yong-Chun Tsai   2001-02-01 眺石 photoed