Auxis rochei rochei  
Cheng-Yi Tsai  2008-10-01take X Ray photo   石梯漁港 
陳靜怡 2005/4/26 Identified
標本號:ASIZP0065205