Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) 
發音 
  F102 Cyprinidae 鯉科
俗名苦槽仔、海鰱仔、奇力仔、白條、白鱎、條。棲息於純淡水,深度0-10公尺,無毒性,可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於東亞大陸、臺灣,產於臺灣北部、中部、南部、恆春半島,最大體長25 cm,模式種產於中國。
體延長而側扁,背緣較平直,腹緣稍凸,腹稜自胸鰭下方至肛門。頭稍尖,側扁。吻短,吻長大於眼徑。口端位,斜裂。眼中大,眼間寬而微凸,其間距大於眼徑。咽頭齒3列,齒式5.4.2-2.4.4。體被中小圓鱗;側線完全,在胸鰭上方急遽向下傾斜,有一顯著角度,行至體之下半部,在尾柄處又折而向上至中央部位。背鰭硬棘 III,分枝軟條 7;臀鰭 3(不分枝軟條)+11-12(分枝軟條)。體背青灰色,側面及腹面為銀白色,全身反光強,無其它任何花紋。尾鰭灰黑色。
初級淡水魚。是低海拔常見之魚類,喜歡群聚棲息於溪流、湖泊及水庫等水體之上層。主要攝食藻類,也食高等植物碎屑、甲殼類及水生昆蟲等。繁殖力及適應性強,能容忍較汙濁之水域。
分布於中國大陸、越南北部、朝鮮半島、俄羅斯及臺灣。臺灣分布於北、中、南部各地河川的下游、湖泊及各大水庫。
主要以垂釣捕獲,全年可釣。中小型食用魚,以油炸為宜。
NL不在IUCN瀕危名單中