Jaydia carinatus (Cuvier, 1828) 斑鰭銀口天竺鯛 F352 Apogonidae 天竺鯛科
俗名大面側仔、大目側仔、大目丁(澎湖)。棲息於砂泥底、近海沿岸,深度10-50公尺,無毒性,可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於日本至中國海,產於臺灣西部、澎湖,最大體長15 cm,模式種產於日本。
體長圓而側扁。頭大。吻長。眼大。前鰓蓋骨下角有鋸齒。尾鰭圓形。D. VII-I,9;A. II,8;P. 16;GR. 2,9+1+1,2;HL. 2.4-3.59;BD. 2.76-4.11 in SL;SnL.4.28-4.84;ED. 3.74-4.06 in HL。第一背鰭黑色,第二背鰭最末軟條基底有一帶白邊之黑點,和眼睛大小相近;體側有5-7條垂直寬橫帶;臀鰭邊緣黑;尾鰭末端亦色暗;各鰭色透明略帶黃。Apogon carinatus為同種異名。
主要棲息於泥沙底質海域,深度可達50公尺。以多毛類或其它底棲無脊椎動物為食。
分布於日本至中國海。臺灣分布於西部及澎湖等海域。
通常以下雜魚處理,用作魚飼料,有時會曬成小魚乾自家食用,並無任何經濟價值。
NL不在IUCN瀕危名單中