Blenniella periophthalmus (Valenciennes, 1836) 
發音 
 圍眼真蛙鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷。棲息於礁區、近海沿岸,深度0-3公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣東部、南部、小琉球、蘭嶼、綠島、南沙,最大體長15 cm,模式種產於聖克魯斯群島。
體延長,稍側扁,似圓柱狀;頭鈍短。成熟雄魚具小的頭頂冠膜,雌魚無。 鼻鬚4-5絲狀分支;具眼上鬚及頸鬚,皆單一不分支。上唇具鋸齒緣,下唇平滑,齒骨具一犬齒。D. XIII, 20; A. II, 21-22; P. 14; V. I, 3。背鰭具缺刻,最後一棘小,背鰭、臀鰭不與尾柄相連,雌魚臀鰭第一棘埋入皮內。 雄魚體為淡灰色,眼後有一月形紋,鰓蓋上緣有一黑斑,頭部、胸鰭基部及胸鰭上方體側散布許多紅褐色點,體側有6-7條H形橫帶,橫帶中央上下皆有一淡藍斑點;背鰭近基部2/3處有斑紋,鰭緣透明(活魚時為淺橙黃),臀鰭透明,鰭緣黑色;雌魚橫帶上下方散布淡黑點,背鰭每一棘與軟條皆有2-3個褐點,臀鰭灰白。
主要棲息於沿岸潮間帶礁石潮池區,深度3公尺內,常藏身於洞穴或縫隙內,受驚嚇時可見其用一前一後的方式跳躍於潮池與空氣間。以藻類、碎屑和小型無脊椎動物為食。
分布於印度-太平洋區,由紅海、非洲東岸至馬貴斯及土木土群島,北至日本。臺灣分布於南部、東部、小琉球、綠島及蘭嶼等海域。
小型魚類,僅具學術研究價值。
NL不在IUCN瀕危名單中