Cirripectes quagga (Fowler & Ball, 1924) 
發音 
 斑頸鬚鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷。棲息於礁區、近海沿岸,深度0-19公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣南部、北部,最大體長10 cm,模式種產於維克群島。
體長橢圓形,稍側扁;頭鈍短。鼻鬚及眼上鬚羽狀分支,一連串頸鬚橫貫在頸上,頭背中央的頸鬚連續而無縫。上唇具鋸齒緣,下唇稍呈鋸齒狀,齒骨後方具一犬齒。D. XII, 15; A. II, 17; V. I, 4。背鰭第一及第二棘延長,背鰭棘部與軟條間具缺刻,背鰭最後軟條與尾柄以鰭膜相連,臀鰭不與尾柄相連。頭與身體為淺褐色;眼下方有暗帶斜伸至上唇,眼下緣另具一暗帶;吻部具不規則黑紋;頭側具些斷紋或圓圈;身體佈滿小白點,活魚時為銀藍色;背鰭、臀鰭黑褐色。
主要棲息於潮間帶至水深約19公尺的礁石區。以藻類、碎屑和小型無脊椎動物為食。
分布於印度-太平洋區,由非洲南部至夏威夷群島等,北至日本,南至澳洲大堡礁。臺灣分布於南部及北部等海域。
小型魚類,僅具學術研究價值。
NL不在IUCN瀕危名單中