Ecsenius yaeyamaensis (Aoyagi, 1954) 
發音 
 八重山無鬚鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷、江島無鬚鳚。棲息於礁區、近海沿岸,深度0-15公尺,無毒性,不可食用,有觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣東部、南部、小琉球、蘭嶼、綠島,最大體長6 cm,模式種產於日本琉球。
體延長,稍側扁,似圓柱狀;頭鈍短。前鼻孔具1鼻鬚;無眼上鬚及頸鬚。上頜齒可活動,齒骨後方具犬齒0-1。側線無成對側線孔。D. XII-XIII, 13-15;A. II, 15-17;P. 2-14;V. I, 3。背鰭具缺刻背鰭、臀鰭最後軟條與尾柄以鰭膜相連;尾鰭鰭條均不分枝。體淡褐色;體側散布許多大小不一之淡圓斑;另具4條暗色縱帶,上方兩條延伸至眼部後緣,或間斷呈連續短紋或短斑,而下方兩條於胸鰭基部癒合而成平躺之Y型紋。頰部下緣另具一暗弧紋。以前所記錄之斑點無鬚鳚(Ecsenius stictus)為本種之誤鑑。
主要棲息於沿岸礁石區,常出現於活珊瑚繁生之區域。以藻類及碎屑為食。
分布於印度-西太平洋區,由斯里蘭卡至萬那杜,北至日本、臺灣。臺灣分布於南部、東部、綠島、蘭嶼及小琉球等海域。
小型魚類,色彩豔麗,是受歡迎的水族用魚。
NL不在IUCN瀕危名單中