Entomacrodus decussatus (Bleeker, 1858) 
發音 
 斑紋間頸鬚鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷。棲息於礁區、近海沿岸,深度0-3公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於太平洋,產於臺灣東部、南部、北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島,最大體長19 cm,模式種產於印尼。
體延長形,稍側扁,似圓柱狀;頭鈍短。頭頂無冠膜;鼻鬚掌狀分支;眼上鬚羽狀分支;頸鬚單一不分支。上唇全具鋸齒緣。齒骨具犬齒。D. XII-XIII, 16-17; A. II, 17-18; P. 14;V. I, 4。背鰭具深缺刻,最後一棘小,背鰭與尾柄相連,臀鰭不與尾柄相連,雌魚臀鰭被埋入皮內;腹鰭最後軟條極小,幼魚不存在;尾鰭鰭條分叉。體側具不規則縱紋及橢圓形淡斑,形成6條不明顯的橫紋;背鰭、臀鰭和尾鰭皆具點帶紋;頭部具黑褐點。
主要棲息於珊瑚礁的浪拂區緣,以藻類、碎屑和小型無脊椎動物為食。
分布於太平洋區,由泰國至社曾群島,北至日本,南至新加勒多尼亞及東加等。臺灣分布於東部、南部、北部、小琉球、綠島及蘭嶼等海域。
小型魚類,僅具學術研究價值。
NL不在IUCN瀕危名單中