Entomacrodus epalzeocheilos (Bleeker, 1859) 
發音 
 纓唇間頸鬚鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷。棲息於礁區、近海沿岸,深度0-3公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣北部,最大體長11 cm,模式種產於印尼爪哇島。
體延長形,稍側扁,似圓柱狀;頭鈍短。頭頂無冠膜;頸鬚、鼻鬚掌狀分支;眼上鬚羽狀分支。上唇全具鋸齒緣,下唇平滑,齒骨具一犬齒。D. XII-XIII, 15-16; A. II, 16-17;P. 14;V. I, 4。背鰭具深缺刻,最後一棘極小,背鰭與尾柄相連,臀鰭不與尾柄相連,在臀鰭棘部與前二軟條各鰭條末端膨大;尾鰭鰭條分叉。 雄魚眼後方有黑斜線,上唇與吻間有間隔黑白色橫紋,頭下方具Λ形紋,體側有6對不明顯的暗橫帶;背鰭棘部有黑白斑,軟條部具斜或不規則的暗線及白線;臀鰭黑色,鰭緣白色;尾鰭有3-4條黑色帶;胸鰭灰黑色,基部有黑帶;腹鰭灰黑色;雌魚同雄魚,但色帶較淡。
主要棲息於珊瑚礁的浪拂區緣,以藻類、碎屑和小型無脊椎動物為食。
分布於印度-西太平洋區,包括臺灣、印尼、澳洲及密克羅尼西亞等。臺灣分布於北部海域。
小型魚類,僅具學術研究價值。
NL不在IUCN瀕危名單中