Entomacrodus niuafoouensis (Fowler, 1932) 
發音 
 蟲紋間頸鬚鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷。棲息於礁區、近海沿岸,深度0-5公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣南部、蘭嶼,最大體長12 cm,模式種產於湯加群島。
體延長形,稍側扁,似圓柱狀;頭鈍短。頭頂無冠膜;鼻鬚掌狀分支;眼上鬚羽狀分支;頸鬚單一不分支。上唇全具鋸齒緣,下唇平滑,齒骨具一犬齒。D. XIII, 15-16;A. II, 16-17; P. 14;V. I, 4。背鰭具深缺刻,最後一棘極小,背鰭與尾柄相連,臀鰭不與尾柄相連,成熟雄魚臀鰭各棘與軟條末端不膨大;尾鰭鰭條分叉。雄魚眼後方有一黑斜線,頭部下方有3-4條黑白間隔的V形紋,黑紋鑲白邊,活魚時橙黃色;體側有6對不明顯的暗橫帶;背鰭棘部有黑白斑,軟條部具斜或不規則的暗線及白線;臀鰭黑色,鰭緣白色;尾鰭有3-4條黑色帶;胸鰭灰黑色,基部有不明顯黑帶;腹鰭灰黑色;雌魚同雄魚,但色帶較淡。
主要棲息於岩石岸的潮間帶、珊瑚礁的浪拂區等,以藻類、碎屑和小型無脊椎動物為食。
分布於印度-太平洋區,由Comoros至Easter群島等,北至日本,南至Kermadec及拉帕群島。臺灣分布於南部及蘭嶼等海域。
小型魚類,僅具學術研究價值。
NL不在IUCN瀕危名單中