Entomacrodus striatus (Valenciennes, 1836) 
發音 
 橫帶間頸鬚鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷。棲息於礁區、近海沿岸、潟湖,深度0-5公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣東部、南部、北部、小琉球、蘭嶼、綠島,最大體長11 cm,模式種產於模里西斯。
體延長形,稍側扁,似圓柱狀;頭鈍短。頭頂無冠膜,鼻鬚掌狀分支,眼上鬚羽狀分支,頸鬚單一不分枝。上唇全部具鋸齒緣,下唇平滑;齒骨具犬齒。D. XII-XVI, 15-16; A. II, 16-18; P. 13-14; V. I, 4。背鰭具深缺刻,最後一棘小,背鰭與尾柄相連,臀鰭不與尾柄相連,雌魚臀鰭第一棘埋入生殖瓣中;尾鰭鰭條分叉。雄魚眼後方有斜線,上唇有褐帶,頭部下方有Λ形紋,體側有5區黑點形成的帶狀,體側中央有灰點;背鰭具褐點;臀鰭灰黑色,鰭緣較深; 尾鰭有5-6條褐色橫帶;雌魚同雄魚,但除了頭下方外,頭部有褐斑;上唇無色帶;臀鰭淡色。
主要棲息於潟湖的潮間帶、礁石區的浪拂區等,以藻類、碎屑和小型無脊椎動物為食。
分布於印度-太平洋區,由東非至萊恩及杜夕群島,北至日本,南至羅得豪及拉帕群島等。臺灣分布於東部、南部、北部、小琉球、綠島及蘭嶼等海域。
小型魚類,僅具學術研究價值。
NL不在IUCN瀕危名單中