Entomacrodus thalassinus (Jordan & Seale, 1906) 
發音 
 海間頸鬚鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷。棲息於礁區、近海沿岸,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於西太平洋,產於臺灣南部、北部、東北部,最大體長5 cm,模式種產於西薩摩亞。
體延長形,稍側扁,似圓柱狀;頭鈍短。頭頂無冠膜,鼻鬚掌狀分支,眼上鬚長而中央略分支,頸鬚單一不分支。上下唇皆完全平滑。D. XII-XIII, 13-15; A. II, 15-16; P. 14;V. I, 4。背鰭具深缺刻,最後一棘小,背鰭與尾柄相連,臀鰭不與尾柄相連;尾鰭鰭條分叉。眼後有黑點,通常後方另有一較淡的黑點;上唇具間隔黑白線,至頭部下方成Λ形紋; 體側有6對黃褐橫帶,及散佈許多黑點;背鰭黑色,背鰭每一軟條有1-4個黑點;雌魚臀鰭灰色有黑斑,雄魚黑色;胸鰭灰黑色,尾鰭有5-7條黑紋。
主要棲息於沿岸礁石的浪拂區緣,以藻類、碎屑和小型無脊椎動物為食。
分布於印度-太平洋區,由塞昔爾至萊恩及土木土群島,北至日本,南至大堡礁等。臺灣分布於南部、東北部及北部等海域。
小型魚類,僅具學術研究價值。
NL不在IUCN瀕危名單中