Istiblennius lineatus (Valenciennes, 1836) 
發音 
 線紋蛙鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷。棲息於礁區、近海沿岸,深度0-3公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣東部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島,最大體長15 cm,模式種產於印尼爪哇島。
體長橢圓形,稍側扁;頭鈍短。雄魚頭頂具冠膜,雌魚無。鼻鬚、眼上鬚掌狀分支;無頸鬚。上唇具鋸齒緣,下唇平滑;齒小而可動,上下頜齒大小相等。D. XII-XIV(XIII), 20-24(22-23);A. II, 22-25(23-24); P. 13-15(14); V. I, 3。背鰭具缺刻,最後一棘小;背鰭與尾柄相連,臀鰭不與尾柄相連,棘部份埋入皮內。頭部有不規則的橫斷線,眼後有一灰斑;體側近背鰭處有6-7對黑斑點,越向下越不顯,體側另有7-8條黑縱線,但近背鰭處和體後側較不規則,呈斷裂或互相連接,雌魚則呈點帶;背鰭另具多條黑斜線。
主要棲息於沿岸潮間帶礁石潮池區,深度3公尺內,常藏身於洞穴或縫隙內,受驚嚇時可見其用一前一後的方式跳躍於潮池與空氣間。以藻類、碎屑和小型無脊椎動物為食。
廣泛分布於熱帶印度-太平洋區。臺灣除了西部外,皆有分布。
小型魚類,僅具學術研究價值。
NL不在IUCN瀕危名單中