Salarias fasciatus (Bloch, 1786) 
發音 
 細紋唇齒鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷、花鰷仔、跳海仔。棲息於礁區、砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖,深度0-8公尺,無毒性,不可食用,有觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣東部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、東沙、南沙,最大體長14 cm,模式種產於東印度群島。
體長橢圓形,稍側扁;頭鈍短。頭頂無冠膜;鼻鬚、眼上鬚和頸鬚分支。上下唇平滑,齒小可動,上下顎齒大小相同。D. XII, 19-20;A. II, 19-21; P. 14;V. I, 3。背鰭缺刻淺,背鰭與尾柄相連,臀鰭部份與尾柄相連。體側有8對黑褐帶在背、臀鰭中央基部形成成對的黑點;身體前部中央有許多黑紋及一列黑點; 2條黑褐色帶由眼部經頭部下方至另一眼;頭頂、眼眶上和上唇有許多黑點;另有3條黑褐帶穿過腹部:第1條經過腹鰭基,第2條在胸鰭基間,第3條在腹鰭基和肛門間;背鰭基部有小黑斑形成網狀紋;腹鰭、胸鰭、臀鰭和尾鰭皆散布黑褐色小點。
主要棲息於沿岸具藻叢之珊瑚礁平台或潟湖區,或是礁砂混合但藻類叢生的區域。以藻類、碎屑等為食。
分布於印度-太平洋區,由紅海、南非至薩摩亞,北至日本,南至大堡礁、新加勒多尼亞等。臺灣除了西部外,皆有分布。
小型魚類,僅具學術研究價值,或水族觀賞用。
NL不在IUCN瀕危名單中