Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825 
發音 
 六帶鰺 F364 Carangidae 鰺科
俗名甘仔魚、紅目瓜仔、紅目鯌(澎湖)、大瓜仔(澎湖)。棲息於礁區、砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖,深度0-100公尺,無毒性,可食用,無觀賞價值,是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣東部、西部、南部、北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙,最大體長120 cm,模式種產於新幾內亞。
體呈長橢圓形,側扁而高,隨著成長,身體逐漸向後延長。背部平滑彎曲,腹部則緩。脂性眼瞼發達,前部達眼之前緣,後部可達瞳孔後緣。吻稍尖。上頜末端延伸至眼後緣之下方。鰓耙數(含瘤狀鰓耙)22-25。體被圓鱗,胸部完全具鱗。側線前部中度彎曲,直走部始於第二背鰭第4-5軟條之下方,直走部全為稜鱗。幼魚時,體側具5-6條黑色的橫帶;中魚時,體背藍色,腹部銀白,體側橫帶開始不甚明顯,各鰭淡色或淡黃色,尾鰭另具黑緣;成魚時,體側呈橄欖綠,腹部銀白;第二背鰭墨綠至黑色,前方鰭條末端具白緣。稜鱗一致為暗色至黑色。鰓蓋後緣上方具一小黑點,大小不及瞳孔之一半。
主要棲息於近沿海礁石底質水域,幼魚時偶而可發現於沿岸砂泥底質水域,稚魚時可發現於河口區,甚至河川之中、下游。白天常聚集成群緩慢巡游於礁石區或外緣區,晚上則四散各自找地方休息。以魚類及甲殼類為食。
廣泛分布於印度-太平洋之溫帶及熱帶海域。臺灣各沿岸均可見其蹤跡,是鰺屬中最常見之魚種。
一般漁法以延繩釣、一支釣、流刺網、定置網捕獲。一般可清蒸或煎食,鹽烤食之或加工鹽漬處理皆宜。
NL不在IUCN瀕危名單中