Parastromateus niger (Bloch, 1795) 
發音 
 烏鯧 F364 Carangidae 鰺科
俗名烏昌、三角昌、昌鼠魚、黑鯧、暗鯧、黑鰭、燕尾鯧。棲息於砂泥底、近海沿岸,深度15-40公尺,無毒性,可食用,無觀賞價值,是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣東部、西部、南部、北部、澎湖,最大體長75 cm,模式種產於東印度。
體呈卵圓形,高而甚側扁。背部和腹部輪廓隆起,甚突出。吻鈍圓。眼小。脂性眼瞼不發達。口小,下頜略突出於上頜。上下頜各有一列小圓錐狀齒;鋤骨、腭骨和舌面均無齒。體被小圓鱗,胸部完全具鱗;背鰭及臀鰭上覆蓋有鱗片。側線前部稍呈彎曲,沿體側延伸至尾柄處而直走;稜鱗僅存在於尾柄處,各棘相連而形成一隆起脊。第一背鰭弱,成魚時消失。腹鰭長,但隨著成長而消失。體色一致為銀白色至藍褐色。各鰭皆暗色。幼魚體側具橫斑,腹鰭則為黑色。
通常於白天游動於底層,晚上則於表層休息。經常聚集成群於水深15-40公尺深之沙泥底海域。以浮游性動物為食。
廣泛分布於西起非洲東岸,北迄日本南部,南抵澳洲北部之海域。臺灣各地沿岸皆可見,尤以西南部。
一般漁法以拖網、流刺網捕獲。以油炸食之較宜。
NL不在IUCN瀕危名單中