Scomberoides tol (Cuvier, 1832) 
發音 
 托爾逆鈎鰺 F364 Carangidae 鰺科
俗名七星仔、棘蔥仔、鬼平、刺蔥(澎湖)、龜秉(澎湖)。棲息於砂泥底、河口、近海沿岸,深度10-20公尺,無毒性,可食用,無觀賞價值,是經濟性魚類,分布於印度洋至澳洲,產於臺灣東部、西部、南部、西南部、北部、澎湖、小琉球,最大體長60 cm,模式種產於印度。
體延長,甚側扁。背部輪廓在近眼處稍凹入。吻尖,長於眼徑。下頜突出於上頜,上頜末端延伸至眼中部瞳孔後緣之下方。脂性眼瞼不發達。上下頜、鋤骨、腭骨和舌面均具齒。頭部無鱗,體則被針形小圓鱗,多少埋於皮下。側線在胸鰭上方微彎,無稜鱗。第一背鰭具6-7硬棘,棘間無膜相連,僅有一小膜與基底相連。第二背鰭與臀鰭同形且約略等長,後半部各有8-12個半分離鰭條,但無真正離鰭亦無凹槽。體背藍黑色,腹部銀白色。頭側眼上緣具一黑色短縱帶;新鮮時,體側另具一列黑色圓斑,其4-5個在側線上,餘皆在側線上方,但死後會逐漸消失,此外幼魚期是完全沒有圓斑。
棲息於沿岸表層水域,主要棲息在泥沙底質海域,也會進入河口半淡鹹水域。主要以小魚為食。
廣泛分布於印度-澳洲間之熱帶及亞熱帶海域。臺灣各地均產,尤其西南部及南部較多,其餘海域也可發現,是常見之魚種。
一般漁法以流刺網、定置網、拖網及一支釣捕獲。煎食較宜。
NL不在IUCN瀕危名單中