Paracirrhites arcatus (Cuvier, 1829) 
發音 
  F402 Cirrhitidae
俗名白線格、格仔。棲息於礁區、近海沿岸、潟湖,深度1-33公尺,無毒性,不可食用,有觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣東部、南部、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙、南沙,最大體長14 cm,模式種產於模里西斯。
體延長而呈長橢圓形;頭背部微呈弧形;體背略隆起,腹緣弧形。吻鈍。眼中大,近頭背緣。前鰓蓋骨後緣具強鋸齒;鰓蓋骨後緣具棘。上下頜齒呈帶狀,外列齒呈犬狀;鋤骨齒具齒,腭骨齒則無。體被圓鱗;眼眶間隔具鱗;吻部無鱗;頰部與主鰓蓋被鱗;側線鱗數45-50。背鰭單一,硬棘部及軟條部間具缺刻,硬棘部之鰭膜末端呈單一鬚狀,硬棘數X,軟條數11,第1軟條延長如絲;臀鰭硬棘數III,軟條數6;胸鰭最長之鰭條末端僅達腹鰭後緣;尾鰭弧形。體一致為淡灰褐色至橙紅色,腹部較淡;眼後具一黃、粉紅及白色相間的U形斑;間鰓蓋另具3條鑲紅邊的黃色斜帶,斜帶間則為淺藍色。各鰭橙黃色。
主要棲息於潟湖及面海的珊瑚礁區域。通常喜歡停棲於珊瑚枝頭上面、裡面或下面,伺機捕食獵物。以蝦及螃蟹等甲殼類或小型魚類為食。
分布於印度-太平洋區,自東非洲至夏威夷群島、萊恩群島,北至日本南部,南至澳洲、拉帕群島。臺灣南部海域有分布。臺灣分布於南部、東部、小琉球、綠島及蘭嶼海域。
一般以潛水方式捕捉。為觀賞魚類,無食用經濟價值。
NL不在IUCN瀕危名單中