Plectorhinchus lineatus (Linnaeus, 1758) 
發音 
 條紋胡椒鯛 F374 Haemulidae 石鱸科
俗名花臉仔、打鐵婆、條紋石鱸、嘉誌(臺東)、花圭誌(澎湖)、厚皮老(澎湖)。棲息於礁區、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區,深度1-35公尺,無毒性,可食用,有觀賞價值,是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣東部、南部、澎湖、蘭嶼、綠島、東沙,最大體長72 cm,
體延長而側扁,背緣隆起呈弧形,腹緣圓。頭中大,背面隆起。吻短鈍而唇厚,隨著成長而腫大。口小,端位,上頜突出於下頜;頜齒呈多行不規則細小尖錐齒。頤部具6孔,但無縱溝亦無鬚。鰓耙細短,第一鰓弓鰓耙數7-11+1+17-19。體被細小弱櫛鱗,側線完全,側線鱗數54-58。背鰭單一,中間缺刻不明顯,無前向棘,硬棘數XIII,軟條數18-20;臀鰭基底短,鰭條數III+7;尾鰭略內凹或幾近截平。幼魚體具多條水平至微斜向的暗褐色帶,隨著成長,體於胸鰭上方之背側具密集之暗褐色斜帶,斜帶下方具小暗斑。各鰭為鮮黃色,背、臀及尾鰭具暗褐色斑點且具黑緣;胸鰭基部上下部紅色;腹鰭外側紅色。唇部黃色,口緣紅色。以前所記載之斜帶石鱸(Plectorhinchus goldmanni)為本種之誤鑑。
主要棲息於澄清的潟湖及向海之珊瑚礁區域。屬於夜行性動物,主要以小蝦、小魚、蠕蟲及無脊椎動物等為食。
分布於印度-西太平洋區,西起印尼,東至菲律賓,北至琉球,南至澳洲。臺灣東部、北部、南部、澎湖、綠島及蘭嶼等礁岩地區皆有分布。
漁期全年皆有,多半在礁區手釣或潛水魚槍捕獲,食用方法以煮湯或紅燒皆適宜,為高經濟價值魚類。幼魚可作為水族缸中的觀賞魚。
NL不在IUCN瀕危名單中