Nuchequula mannusella Chakrabarty & Sparks, 2007 圈頸鰏 F366 Leiognathidae 鰏科
俗名九更仔、金錢仔。棲息於砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖,深度1-100公尺,無毒性,可食用,無觀賞價值,是經濟性魚類,分布於印度至泛太平洋,產於臺灣西部、南部、北部、小琉球,最大體長14 cm,模式種產於印度馬拉巴爾。
體橢圓形而側扁,背、腹部輪廓相當。眼上緣具二鼻後棘。口小,可向下方伸出;上下頜僅一列細小齒;吻尖,短於眼徑。前鰓蓋下緣具細鋸齒。頭部不具鱗;體被圓鱗,除了胸部無鱗;腹鰭具腋鱗,背鰭及臀鰭具鞘鱗;側線明顯,可達尾鰭基部。背鰭單一,硬棘部和軟條相連;胸鰭發達,似鐮刀形;尾柄細窄,尾鰭深叉形。體背銀灰色,體側銀白;體背具垂直波浪狀斑紋,延伸至側線上方。頭頸部具一明顯黑褐色斑。吻端具灰黑色細點。胸鰭下方擴散至腹部另具一金黃色斑。背鰭硬棘部上半部金黃色,軟條部則有暗色緣;腹、胸及臀鰭色淡或有金黃色緣;尾鰭淡黃具暗色緣。以前所記載之短吻鰏(Leiognathus brevirostris)為本種之誤鑑。
主要棲息於砂泥底質的沿海地區,亦可生活於河口區。群游性,一般皆在底層活動,棲息深度可達100公尺。雜食性,以小型甲殼類、多毛類及藻類為食。
分布於印度-中西太平洋區,西起非洲東岸,東至密克尼西亞群島,北自臺灣,南迄澳洲。臺灣以西部及南部之砂泥底質水域、河口區及澎湖沿海為主。
一般漁法以底拖網、待袋網、小型圍網捕獲。肉質細嫩,適合煮湯;或當延繩釣之魚餌或以下雜魚般餵食高經濟價值之養殖魚類。
NL不在IUCN瀕危名單中