Gymnocranius euanus (Günther, 1879) 
發音 
 真白鱲 F377 Lethrinidae 龍占魚科
俗名龍尖、龍占舅(澎湖)、白嘉鱲(澎湖)。棲息於礁區、砂泥底、近海沿岸,深度15-50公尺,無毒性,可食用,無觀賞價值,是經濟性魚類,分布於西太平洋,產於臺灣南部、東北部、澎湖、綠島、南沙,最大體長45 cm,模式種產於日本鹿兒島。
體延長而呈長橢圓形。吻尖。眼大,下緣不及吻端至尾叉中央部位的平行線。口端位;兩頜具犬齒及絨毛狀齒,後方側齒略呈臼齒狀,下頜犬齒向外;上頜骨上緣平滑。頰部具鱗4-5列;胸鰭基部內側不具鱗;側線鱗數49-50;側線上鱗列數4.5。背鰭單一,不具深刻,具硬棘X,軟條10;臀鰭硬棘III,軟條10;胸鰭軟條14;尾鰭分叉,兩葉先端圓。體一致為銀白色至灰,體背有時呈淡褐色;體側散在許多小褐色斑點,有時散在黑色斑駁;眼下方之頰部有時顯現一條褐色橫帶。各鰭透明至淡紅褐色。以前所記載之日本白鱲(Gymnocranius japanicus)為本種之同種異名。
主要棲息於沿岸及近海礁岩外緣之砂地上或碎石區的水域,棲息深度可達50公尺深。主要覓食底棲的甲殼類、頭足類或其他小魚等為食。
分布於西太平洋區,由日本至澳洲、新加勒多尼亞及東加。臺灣分布於南部、東北部及澎湖海域。
一般以延繩釣、一支釣或底拖網等方式捕獲,為肉質鮮美的食用魚,適合各種的烹調方法。
NL不在IUCN瀕危名單中