Lutjanus bohar (Forsskål, 1775) 
發音 
 白斑笛鯛 F370 Lutjanidae 笛鯛科
俗名海豚哥、紅魚曹、花臉、紅槽(臺東)。棲息於礁區、砂泥底、近海沿岸、潟湖,深度1-180公尺,有毒性,可食用,無觀賞價值,是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣東部、南部、澎湖、蘭嶼、綠島、東沙、南沙,最大體長90 cm,模式種產於阿拉伯。
體長橢圓形,背緣呈弧狀彎曲。兩眼間隔平坦。鼻孔下方有一溝通至眼前。前鰓蓋缺刻不顯著,淺而缺如。鰓耙數23。上下頜兩側具尖齒,外列齒較大;上頜前端具犬齒數顆;下頜前端則為排列疏鬆之圓錐狀齒;鋤骨齒帶三角形,其後方沒有突出部;腭骨亦具絨毛狀齒;舌面無齒。體被中大櫛鱗,頰部及鰓蓋具多列鱗;背鰭、臀鰭和尾鰭基部大部分亦被細鱗;側線上方的鱗片斜向後背緣排列,下方的鱗片則與體軸平行。背鰭軟硬鰭條部間無明顯深刻;臀鰭基底短而與背鰭軟條部相對;背鰭硬棘X,軟條13-14;臀鰭硬棘III,軟條8;胸鰭長,末端達臀鰭起點;尾鰭叉形。體一致為赤褐色,但體背部顏色較深且沿背緣有二個白斑。奇鰭及腹鰭外緣顏色亦較深。
棲息於珊瑚礁區,包括潟湖區或外礁,水深10-70公尺處。通常獨自巡游於礁區四周尋找獵物,以魚類為主食,偶而捕食甲殼類、端腳類等。
廣泛分布於印度-西太平洋區。西起非洲東岸,東至馬貴斯(Marquesas )及萊恩群島( Line Islands),北自琉球群島,南迄澳洲。臺灣主要分布於南部海域。
許多沿岸國家重要之食用魚。主要漁法為一支釣及底部延繩釣為主。一般以煎食或紅燒為食。唯大型魚因食物鏈之故,內臟可能累積熱帶海魚毒,在國外有食物中毒之例。
NL不在IUCN瀕危名單中