Lutjanus gibbus (Forsskål, 1775) 
發音 
 隆背笛鯛 F370 Lutjanidae 笛鯛科
俗名紅雞仔、海豚哥、紅魚仔、紅雞魚、鐵汕婆(澎湖)。棲息於礁區、砂泥底、河口、近海沿岸,深度1-150公尺,有毒性,可食用,無觀賞價值,是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙、南沙,最大體長50 cm,模式種產於阿拉伯。
體長橢圓形而高,體背於頭上方陡直,有別於本屬其它之魚種。兩眼間隔平坦。前鰓蓋缺刻及間鰓蓋結極為顯著。鰓耙數23-32。上下頜具細齒多列,外列齒稍擴大,上頜前端具2-4犬齒,內列齒絨毛狀;下頜具一列稀疏細尖齒,後方者稍擴大;鋤骨齒帶三角形,其後方無突出部;腭骨亦具絨毛狀齒;舌面無齒。體被中大櫛鱗,頰部及鰓蓋具多列鱗;背鰭鰭條部及臀鰭基部具細鱗;側線上方的鱗片斜向後背緣排列,下方的鱗片亦與體軸呈斜角。背鰭軟硬鰭條部間無明顯深刻;臀鰭基底短而與背鰭軟條部相對;背鰭硬棘X,軟條14;臀鰭硬棘III,軟條8;胸鰭長,末端達臀鰭起點;尾鰭叉形。幼魚體色呈淺灰色,上有許多細帶,且由背鰭軟條基部斜向尾柄下緣有明顯的黑色斑塊;尾鰭末緣為黃色。成魚體色一致為鮮紅色,尾鰭、背鰭和臀鰭之末端顏色較深,呈紅黑色。
主要棲息於珊瑚礁區或礁沙混合區,常聚集一大群巡游於礁體間;成魚則移向較深海域。一般棲息深度為1-150公尺以上。以魚類及無脊椎動物,如甲殼類、棘皮動物、頭足類或螺類為食。
廣泛分布於印度-西太平洋區。由紅海及非洲東部至萊恩群島和社會群島,北至日本南部,南至澳洲海域。臺灣各地海域均有產。
常見之食用魚,一般以一支釣、流刺網等漁法捕獲。煎食或紅燒皆宜。唯因食物鏈之故,內臟可能累積熱帶海魚毒,在國外有食物中毒之例。
NL不在IUCN瀕危名單中