Opistognathus castelnaui Bleeker, 1860 
發音 
 卡氏後頜魚 F346 Opistognathidae 後頜魚科
俗名後頜鱚、狗旗仔。棲息於礁區、近海沿岸、礁沙混合區,深度15-100公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣南部、澎湖、小琉球,最大體長25 cm,模式種產於新加坡。
體延長而側扁。頭大。吻鈍。眼大。口大;上頜後緣尖突, 超越眼後緣後方,且延伸過鰓蓋後緣;頜齒犬齒狀; 鋤骨具小齒。鰓耙數11-12+18-20。體被圓鱗,頭部無鱗;側線不完全,延伸達第3背鰭軟條下方, 接近背鰭基部處。背鰭單一,硬棘部基底較軟條部基底長,鰭條為XI+13-14;臀鰭鰭條為II+14-15;背鰭及臀鰭硬棘皆弱,末端左右不分枝;胸鰭圓形;腹鰭略延長呈尖形;尾鰭後緣圓形。體及頭部呈淡黃褐色,腹面淡色;體側上半部具二條不規則之縱紋。背鰭、 臀鰭及尾鰭暗褐色或稍淡,背鰭基部另具7-9個黑斑塊;腹鰭淡黃褐色而具暗色緣。
主要棲息於沿海石礫底水域,雄性魚有築巢及口孵魚卵的習性。以底棲甲殼類及小魚為食。
分布於印度-西太平洋區,由日本南部至印尼海域。臺灣產於南部、小琉球及澎湖等海域。
少見魚種。
NL不在IUCN瀕危名單中