Pseudochromis fuscus Müller & Troschel, 1849 
發音 
 褐擬雀鯛 F342 Pseudochromidae 擬雀鯛科
俗名准雀鯛、紅獅公、紅貓仔。棲息於礁區、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區,深度2-30公尺,無毒性,不可食用,有觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣蘭嶼、東沙、南沙,最大體長9 cm,模式種產於印尼西里伯斯。
體細長而側扁;頭呈鈍圓形。吻短。眼大。口中大;上下頜齒數列,部分為犬齒;鋤骨及腭骨均具齒。體被小櫛鱗,主鰓蓋骨具鱗;側線斷成二段,鱗孔數分別為25-33 + 6-11。鰓蓋有鱗,背鰭及臀鰭基底有鱗片。背鰭具硬棘III,軟條26-27;臀鰭長約背鰭之一半,具硬棘III,軟條14;胸鰭鈍圓形;腹鰭具I硬棘及5軟條,其中第3根最長;尾鰭圓形。體呈淡黃至暗灰色;鱗片基部有一黑斑點,於體側形成一列橫點線。鰭條為淡黃或暗棕色;尾鰭緣有鑲著黑斑紋;胸鰭基有暗色斑。以前所記載之金色擬雀鯛(Pseudochromis aureus)及黃尾擬雀鯛(Pseudochromis xanthochir)為本種之同種異名。
主要棲息於潮池、岩礁地區及珊瑚礁區,但因生性十分害羞,平常大都躲入礁岩洞穴中,若不仔細的觀察就不容易發現。以浮游動物及小型的甲殼類生物為主要食物,屬肉食性魚類。有強烈地域性行為,若有其他魚種侵入地盤,會啄咬侵入者直到入侵生物離開。
分布於印度-西太平洋之熱帶及亞熱帶海域,包括斯里蘭卡、印度-馬來西亞列島,北至日本南部,南至澳洲。臺灣蘭嶼、東沙島及太平島海域均有。
體色豔麗,十分動人,是深受水族人士喜歡的魚類,唯應注意同一水族箱內同種會有激烈打鬥的現象。
NL不在IUCN瀕危名單中