Pseudanthias dispar (Herre, 1955) 
發音 
 刺蓋擬花鱸 F338 Serranidae 鮨科
俗名花鱸、海金魚、紅魚。棲息於礁區、近海沿岸,深度1-18公尺,無毒性,不可食用,有觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣綠島,最大體長9.5 cm,模式種產於索羅門群島。
體延長而側扁。吻短。眼中大,眼眶後緣無乳突。口較大,稍傾斜;雄魚唇肥厚且圓凸。上下頜齒細小,前端具犬齒。下及間鰓蓋骨下緣圓滑;鰓蓋骨具二棘。體被小櫛鱗;側線完全,側線鱗數55-63;上頜不具鱗;各鰭亦不具鱗。背鰭連續,具硬棘X,軟條16-18,第I背鰭棘短,第II背鰭棘延長;臀鰭硬棘III枚,軟條7-8;腹鰭腹位,雄魚極為延伸至臀鰭中部後,雌魚略為延長;胸鰭軟條18-20;尾鰭深叉形,上下葉不特別延長如絲。體上半部橘黃色,下半部偏紫紅色;頭部由吻端至胸鰭基部具一條鑲淡藍紫色緣之黃色斜帶。雄魚頭部具大片藍紫色區域,背鰭至少在前半部為深紅色。
主要棲息於外礁斜坡的上緣,棲息深度在1-18公尺間。
分布於印度-太平洋區,西起聖誕島,東至斐濟及萊恩群島,北至日本,南至澳洲。臺灣綠島海域有產。
小型花鱸,不具食用經濟性之魚種。體色豔麗,是水族常見魚種,一般皆以陷阱法捕獲。
NL不在IUCN瀕危名單中