Pseudanthias pascalus (Jordan & Tanaka, 1927) 
發音 
 厚唇擬花鱸 F338 Serranidae 鮨科
俗名花鱸、海金魚、紅魚。棲息於礁區、近海沿岸,深度5-60公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至太平洋,產於臺灣東部、南部、蘭嶼、綠島、東沙、南沙,最大體長17 cm,模式種產於沖繩島。
體延長而側扁。吻短。眼中大,眼眶後緣具乳突。口較大,稍傾斜;雄魚唇肥厚且圓凸。上下頜齒細小,前端具犬齒。下及間鰓蓋骨下緣平滑;鰓蓋棘兩枚。體被小櫛鱗;側線完全,側線鱗數48-52;上頜不具鱗;各鰭亦不具鱗。背鰭連續,具硬棘X,軟條15-17,第V-X背鰭棘幾乎等長(幼魚時第V背鰭棘略長,成魚後第X背鰭棘略長),雄魚軟條略為延長;臀鰭硬棘III枚,軟條7-8,軟條部略為延長;腹鰭腹位,延伸及至臀鰭;胸鰭軟條16-19(多為18);尾鰭深叉形,雄魚上下葉端略為延長。體紫紅色,頭部腹側及喉部淡黃色;雄魚軟條部外側紅色。
主要棲息於沿岸礁區、大陸棚區及島嶼,通常成一大群活動於礁區洞穴外圍或外礁斜坡。以浮游甲殼類及魚卵為食。
分布於印度-太平洋區,西起巴里島,東至土木土群島,北至日本南部,南至澳洲。臺灣南部、東部、綠島及蘭嶼海域有產。
小型花鱸,不具食用經濟性之魚種。
NL不在IUCN瀕危名單中