Pseudanthias squamipinnis (Peters, 1855) 
發音 
 絲鰭擬花鮨 F338 Serranidae 鮨科
俗名花鱸、海金魚、紅魚、金花鱸、金擬花鱸。棲息於礁區、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區,深度0-55公尺,無毒性,不可食用,有觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣東部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙,最大體長15 cm,模式種產於莫三鼻克。
體延長而側扁。吻短。眼中大,眼眶後緣無乳突。口較大,稍傾斜。上下頜齒細小,前端具犬齒。下及間鰓蓋骨下緣具鋸齒。體被小櫛鱗;側線完全,側線鱗數37-43;上頜具鱗;各鰭亦具鱗。背鰭連續,具硬棘X,軟條16-18,第III背鰭棘最長;臀鰭硬棘III枚,軟條7;腹鰭腹位,雄魚延伸至臀鰭,雌魚否;胸鰭軟條16-18;尾鰭彎月形,雄魚上下葉延長如絲。雄魚體紅褐色,鱗片具小黃點;眼下斜向延伸至胸鰭基部中央具一紫紅色縱帶,除臀鰭色淡外,各鰭為橘紅至粉紅色,皆具藍緣;背鰭軟條部末端具黑褐色斑塊;胸鰭上緣具一粉紅斑塊。雌魚一致為橘黃色,體側除腹部鱗外,皆具淡紫紅色緣;眼下斜向延伸至胸鰭基部中央具一紫紅色緣之粉橘色縱帶。
主要棲息於片狀珊瑚區的潟湖及水道或外礁斜坡。一般皆成小群優游於珊瑚礁外圍或洞穴附近。棲息深度在0-55公尺左右。社會階層行為明顯,小魚在下,雌魚中,少數雄魚在上;雄魚具強烈的領域性。生殖行一夫多妻制,雄魚死亡後由雌魚依序遞補。以浮游動物為食。
分布於印度-西太平洋區,西起紅海及非洲南部,東至所羅門群島,北至日本南部,南至澳洲。臺灣各地海域均有。
小型花鱸,不具食用經濟性之魚種。體色豔麗,是水族常見魚種,一般皆以陷阱法捕獲。
NL不在IUCN瀕危名單中