Psettina gigantea Amaoka, 1963 
發音 
 長鰜鮃 F494 Bothidae 鮃科
俗名扁魚、皇帝魚、半邊魚、比目魚。棲息於砂泥底、近海沿岸,深度79-100公尺,無毒性,可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於西太平洋,產於臺灣西部、東北部,最大體長13 cm,模式種產於日本。
體稍延長型而扁平,呈長橢圓形。頭大型,吻短鈍。眼位於體之左側;下眼稍前於上眼,兩眼間有一狹小骨脊,上眼前有凹陷。口中小,上頜短於或等長於下眼徑。鰓耙短尖,不呈鋸齒狀,無上枝鰓耙。鱗小型,眼側被弱櫛鱗,盲側被圓鱗;側線鱗數56-61。背鰭正常,軟條數90-103;臀鰭正常,軟條69-80;胸鰭短於頭長;左右腹鰭不對稱;尾鰭圓形。胸鰭短於頭長;尾鰭圓型。體灰褐色,體側上下緣具一連串暗棕色眼狀斑,體側及背﹑臀鰭具不規則黑點,吻及頷暗色;盲側灰白色。
主要棲息於大陸棚砂泥質的海域。肉食性魚類,主要捕食底棲性的甲殼類或是其它種類的小魚。
分布於西太平洋區,包括日本、臺灣至南中國海以及菲律賓及澳洲等。臺灣產於西南部及東北部海域。
較罕見之魚種,偶為底拖網捕獲。
NL不在IUCN瀕危名單中