Carcharhinus macloti (Müller & Henle, 1839) 
發音 
 麥氏真鯊 F029 Carcharhinidae 真鯊科
俗名大沙、槍頭白眼鮫、黑鯊。棲息於大洋、礁區、砂泥底、近海沿岸,深度1-170公尺,無毒性,可食用,無觀賞價值,是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣西部,最大體長110 cm,模式種產於新幾內亞。
體呈紡錘型,軀幹修長。頭寬扁。尾基上下方各具一凹窪。吻長而窄圓或尖突。眼圓,瞬膜發達。前鼻瓣如窄乳頭狀;無口鼻溝或觸鬚。口裂弧形,口閉時上下頜緊合,不露齒;上頜齒窄三角形,邊緣平滑,齒尖傾斜,底端兩側具小齒尖;下頜齒傾斜,齒尖平滑,基底寬。噴水孔缺如。背鰭2個,背鰭間無隆脊,第一背鰭中大,起點與胸鰭內角相對,後緣凹入,下角尖突;第二背鰭小,起點稍後於臀鰭起點,後緣微凹,後角尖突;胸鰭中型,鐮刀形,後緣凹入,外角鈍圓,內角鈍尖,鰭端伸達第一背鰭基底後端;尾鰭寬長,尾椎軸上揚,下葉前部顯著三角形突出,中部低平延長,與後部間有一深缺刻,後部小三角形突出,尾端鈍尖。體背側暗灰色或灰褐色,腹側灰白;各鰭具白色緣。
棲息於大陸棚或島嶼棚的近、外海中小型鯊類。主要以魚類、頭足類及甲殼類為食。胎生,一胎可產下2尾幼鯊,剛出生之幼鯊體長可達45-50公分。
分布於印度-西太平洋區,西起非洲東岸,東至菲律賓,北至臺灣及中國,南至阿拉夫拉海。臺灣西部海域有分布。
主要以底拖網、流刺網及延繩釣捕獲,經濟價值高。肉質可,可加工成各種肉製品,處理過後之殘骸製成魚粉。
NT IUCN 瀕危狀態:Lower Risk/near threatened  2003-04-30