Entomacrodus lighti (Herre, 1938) 萊特氏間頸鬚鳚 F447 Blenniidae 鳚科
俗名狗鰷。棲息於礁區、近海沿岸,深度0-3公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於西太平洋,產於臺灣東部、南部、北部、澎湖、小琉球、蘭嶼,最大體長5 cm,模式種產於中國廈門。
體延長形,稍側扁,似圓柱狀;頭鈍短。僅成熟雄魚頭頂具冠膜;鼻鬚掌狀分支;眼上鬚和頸鬚單一不分支。上唇中央部份具鋸齒緣,下唇平滑;齒骨具一犬齒,其餘齒小且可動。D. XII-XIII, 14-16; A. II, 16-18; P. 14; V. I, 4。背鰭具深缺刻,最後一棘小,背鰭與尾柄相連,臀鰭不與尾柄相連,雌魚臀鰭第一棘埋入皮內;尾鰭鰭條分叉。體色橄欖灰,眼部有3條輻射狀寬黑帶,頭部下方有不明顯的Λ形淡紋,體側有6-7對黑色帶;鰭皆為灰黑色,背鰭第一與第二棘間鰭膜上方有一大黑斑。
主要棲息於岩石岸的潮間帶、珊瑚礁的浪拂區等,以藻類、碎屑和小型無脊椎動物為食。
分布於西太平洋區,包括臺灣及泰國灣等。臺灣分布於東部、南部、北部、澎湖、小琉球及蘭嶼等海域。
小型魚類,僅具學術研究價值。
NL不在IUCN瀕危名單中