Halichoeres zeylonicus (Bennett, 1833) 
發音 
 塞隆海豬魚 F412 Labridae 隆頭魚科
俗名柳冷仔、金線儒艮鯛。棲息於礁區、砂泥底、近海沿岸,深度11-34公尺,無毒性,可食用,有觀賞價值,是經濟性魚類,分布於印度至西太平洋,產於臺灣東部、南部,最大體長20 cm,模式種產於斯里蘭卡。
體延長,側扁;眼間隔稍突。口端位,稍傾斜;上下頜各具 4與 2犬齒,後犬齒極大。頭部無鱗,鰭無鞘鱗。D. IX, 11;A. III, 11;P. 13;L.l. 27;背鰭軟條部稍高於棘部;腹鰭第一棘不延長至肛門;幼、雌魚尾鰭稍圓,雄成魚呈雙截形。體色會隨著體型的大小或是雌雄而有所不同,雌魚體背側淡藍灰色,腹側白色,體側由吻端至尾鰭基部上側具一窄橘色縱帶,體側中部縱帶上方具一黑斑;雄魚頭部藍綠色,和體側前部皆具有規則之粉紅色斑紋和斑點,體側之縱帶偏金黄色且具藍緣,胸鰭基部上端具一藍緣黑點,縱帶上方於尾柄附近另具2個或以上之藍緣黑點。
主要棲息於珊瑚礁區向海面及礁砂混合區,深度超過34公尺以上。夜晚潛沙而眠,白天則出現在礁區或沙地上,捕捉有著硬殼的無脊椎動物為食。具性轉變的行為,是屬於先雌後雄型的型態。
分布於印度-西太平洋區,由紅海到薩摩亞,北至日本、臺灣,南至大堡礁海域等。臺灣東部及南部有分布。
中小型之隆頭魚,體色鮮豔,是適合水族觀賞的魚類,非食用經濟魚種。臺灣分布較稀少。
NL不在IUCN瀕危名單中