Helcogramma fuscipectoris (Fowler, 1946) 
發音 
 四紋三鰭鳚 F445 Tripterygiidae 三鰭鳚科
俗名狗鰷、三鰭鳚。棲息於礁區、近海沿岸,深度0-5公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於西太平洋,產於臺灣南部,最大體長3.2 cm,模式種產於日本琉球粟國島。
體形小,圓柱狀。上頜向後延伸至眼前緣下方;上下頜齒細而密,外列齒大;鋤骨齒呈倒 V形排列;腭骨具齒。眼眶上緣無觸角,鼻瓣膜葉狀,不具鋸齒緣。後顳骨側向枝呈”U”形。頤部感覺孔 3-5 + 1 + 3-5。頭部、項部、胸鰭基部、腹部、第一與第二背鰭基部、全部臀鰭基及尾柄腹面皆無鱗外,其餘皆被櫛鱗。側線連續,側線鱗皆為孔鱗,鱗片數17-23,從胸鰭基上方起,向下降至體中線處後直走,側線末端位於第三背鰭下方。側線上鱗列 3-4 + 1 + 3-5。D. III+XII-XVI+8-10;A. I+16-20;P. ii + 7 + vi-viii (15-17)。背鰭低矮,分成三枚;臀鰭起始於第十一至第十二側線孔鱗末端下方;胸鰭末端達第五至第六臀鰭鰭膜。雄魚頭部上半部紅色,下半部黑色,中間由一條位於眼下方的藍色條紋分開,胸鰭基部黑色,具2-3藍色條狀紋;雌魚頭與體白色,腹側黃色,體背至體側具不規則黃棕色斑紋。(李承運、林沛立2012/11編寫)
主要棲息於珊瑚礁、岩礁碎石區及波浪潮溝,水深0-8m。以藻類為食。
分布於西太平洋海域。馬來西亞、印尼及菲律賓,向北至中國、臺灣及日本,向東南至萬那杜。
小型魚類,僅具學術研究價值。
NL不在IUCN瀕危名單中