Pterothrissus gissu Hilgendorf, 1877 
發音 
 長背魚 F071 Albulidae 狐鰮科
俗名深海狐鰮、竹篙頭。棲息於深海、砂泥底、近海沿岸,深度0-1000公尺,無毒性,不可食用,無觀賞價值,不是經濟性魚類,分布於西北太平洋,產於臺灣東部、東北部,最大體長50 cm,模式種產於日本海。
體頗延長而稍側扁,腹部圓。頭中等大,無鬚,黏液管發達。吻尖,可伸出。眼大,無眼瞼。口小,下位。齒細小而呈絨毛狀,上下頜各有1列齒,鋤骨及腭骨則不具細齒。體側被中等圓鱗,頭部則裸露,胸及腹部被鱗;腹鰭基部具1個長方形大腋鱗;側線發達,鱗數為107-113。單一背鰭,基底頗長,起始於胸鰭末端,止於臀鰭中部,鰭條數達58-65;無脂鰭;腹鰭起點稍前於背鰭中部基部的下方:臀鰭短小,接近尾鰭基部。體色銀白,背部略灰暗;各鰭灰色,背鰭具黑緣。
成魚發現於較深之沙泥底海域,棲息深度一般在300-500公尺間,最深可達1000公尺;幼魚期則發現於較淺水域。目前對於本魚種之生態習性不甚瞭解。
分布於西北太平洋區,包括日本、東海及臺灣。臺灣分布於東北部及東部海域等。
罕見魚種。
NL不在IUCN瀕危名單中