Taiwan Fisheries Research Institute, C.O.A
標本號:FRIP00085
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)
Cyprinidae F102 鯉科
標本部位:全魚
標本尾數:1
體長:353mmTL
發育階段:A
採集日期:1954-06-01~1954-06-30
採集地點:基隆
地點緯度:25.16
地點經度:121.76
座標誤差:10000M
採集者:鄧火土
鑑定者:鄧火土
保存方式:福馬林固定異丙醇浸漬
保存溫度:Room Temp.
資料輸入日期:2004-10-12
最後更新日期:2014-08-18
備註:2014-8-18 Jack Lin Aristichthys nobilis->Hypophthalmichthys nobilis
初鑑定名: Aristichthys nobilis (Richardson,1844)