Taiwan Fisheries Research Institute, C.O.A
標本號:FRIP00481
Squalidus iijimae (Oshima, 1919)
飯島氏銀鮈
Cyprinidae F102 鯉科
標本部位:全魚
標本尾數:1
體長:97mmTL
發育階段:A
採集日期:1955-06-11
採集地點:羅東安德村
地點緯度:24.73
地點經度:121.79
座標誤差:10000M
採集者:鄧火土
鑑定者:鄧火土
保存方式:福馬林固定丙三醇浸漬
保存溫度:Room Temp.
資料輸入日期:2004-10-12
初鑑定名: Gnathopogon japonicus