Taiwan Fisheries Research Institute, C.O.A
標本號:FRIP01385
Simenchelys parasitica Gill, 1879
寄生鰻
Synaphobranchidae F080 通鰓鰻科
標本部位:全魚
標本尾數:1
體長:382mmTL
發育階段:A
採集日期:2000-08-01
地點緯度:21.958
地點經度:121.053
座標誤差:1000M
採集者:黃四宇
鑑定者:陳春暉
保存方式:福馬林固定異丙醇浸漬
保存溫度:Room Temp.
資料輸入日期:2004-10-12
初鑑定名: Simenchelys parasiticus (Gill,1879)