National Museum of Marine Biology Aquarium, Taiwan
標本號:NMMBP00830
Blenniella bilitonensis (Bleeker, 1858)
對斑真蛙鳚
Blenniidae F447 鳚科
標本部位:全魚
標本尾數:1
發育階段:A
採集日期:1985-03-25
採集地點:屏東,龍坑
地點緯度:21.9
地點經度:120.86
座標誤差:10000M
採集者:嵇 呂
保存方式:福馬林固定酒精浸漬
保存溫度:Room Temp.
最後更新日期:2005-03-02
備註:2005/3/2何宣慶 Istiblennius bilitonensis -> Blenniella bilitonensis
初鑑定名: Istiblennius bilitonensis