National Museum of Marine Biology Aquarium, Taiwan
標本號:NMMBP04786
Cynoglossus robustus Günther, 1873
寬體舌鰨
Cynoglossidae F502 舌鰨科
標本部位:全魚
標本尾數:2
發育階段:A
採集日期:1966-02-06
採集地點:屏東,小琉球
地點緯度:22.36
地點經度:120.37
座標誤差:10000M
採集者:翁廷辰
鑑定者:于名振
保存方式:福馬林固定酒精浸漬
保存溫度:Room Temp.
備註:東海標本 2293
初鑑定名: Cynogiossus robustus